fbpx

מקום מפגש

עקבות

פרא - Equus hemionus

עקבות פרא

הפרסה הקדמית דומה במראה לפרסת סוס קטן ואילו האחורית בעלת מאפינים של פרסת חמור, עם כריות גדולות ומבנה מוארך.

עקבות פרא

 

גללי פרא

הגללים דומים לגללי חמור - בצורת כליה, עם פס במרכז הגלל. הפראים מטילים גללים באתרים מרכזיים, כגון שלוחות ומפגשי שבילים לסימון טריטוריות.

פרא סימני שדה

ניתן למצוא תחנות איבוק במחשופי חרסית ושפכי נחלים.פרא דגמי תנועה

הפרא נע לרוב בהליכה איטית.