fbpx

מקום מפגש

  • מגדיר עקבות כיס צפון - צבא להגנת הטבע

    מגדיר כיס מיקצועי עם פירוט של גללים דגמי תנועה ועקבות קדמית ואחורית.

    במדריך ניתן למצוא עקבות של יונקים עופות זוחלים ופרוקי רגליים שניתן לאתר בנקל בשדה.

    גודל הפינקס ומיעוט המלל מסייעים לעבודה יעילה בשדה. 

     

  • עקבות